Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vlasykprodluzovani.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetový obchod www.vlasykprodluzovani.cz provozovaný fyzickou osobou Pavlína Vyklická se sídlem Šeříkova 13,Ostrava Výškovice 70030 IČO 76308740 Zapsán v registru živnostenského úřadu magistrátu města Ostravy pod č.j.: ZURZP/11759/08/PRV/3.

 

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.vlasykprodluzovani.cz

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Objednávka - uzavření smlouvy

Veškeré objednávky provedené na www.vlasykprodluzovani.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na uvedených stánkách  a že s nimi souhlasí.

Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Objednávku je možno stornovat do 2 hod. od objednání pouze emailem!

 

Dodací podmínky

1. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až deset pracovních dní v závislosti na aktuálním stavu zboží skladem (většinu objednávek expedijeme do druhého dne), přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb nebo u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího.

V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

2.Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 

Způsob dodání a plateb

Zboží je odesíláno a bude Vám dodáno Českou poštou (Obchodním balíkem) Obchodní balík je doručen následující pracovní den po dni podání na poštu.

 

Možnosti plateb a náklady na dodání zboží:

-platba dobírkou při převzetí (Přepravce: Česká pošta - Obchodní balík) (+0 Kč)

-platba převodem (Přepravce: Česká pošta - Obchodní balík) (+0 Kč)

-platba dobírkou při převzetí (Přepravce: Kurýrní služba PPL) (+0 Kč)

-platba převodem (Přepravce: Kurýrní služba PPL) (+0 Kč)

-Doprava na Slovensko - platba převodem (Přepravce: PPL) (+129 Kč)

-Doprava na Slovensko - platba dobírkou při převzetí (Přepravce: PPL) (+129 Kč)

 

Na Váš email budou zaslány informace o přijetí objednávky, odeslání Vašeho zboží popř. také číslo učtu při volbě platba předem.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

www.vlasykprodluzovani.cz umožňují spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu:vlasykprodluzovani@centrum.cz nebo lze dstoupit také korespondenčně, a to na adrese Pavlína Vyklická, Šeříkova 13, 700 30 Ostrava Výškovice.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle www.vlasykprodluzovani.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od www.vlasykprodluzovani.cz obdržel, a to na své náklady. 

Adresa pro doručení zboží: 
Pavlína Vyklická, Šeříkova 13, Ostrava, 70030

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s fakturou a uvedeným číslem bankovního účtu, spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohati. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají www.vlasykprodluzovani.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Spotřebitel odpovídá www.vlasykprodluzovani.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu www.vlasykprodluzovani.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, www.vlasykprodluzovani.czz však nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží www.vlasykprodluzovani.cz odeslal.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující www.vlasykprodluzovani.cz, co ještě vrátit může, a dá  www.vlasykprodluzovani.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Volání do sítě Eurotel z T-Mobile za 5,30kč, Vodafone 5,50kč a ze sítě Eurotel za 3,50kč.

 

Reklamační řád a záruka

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad ( faktura). Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu..

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti viz. výše a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení Pavlína Vyklická, Šeříkova 13, Ostrava Výškovice, 70030. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době, zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno, zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze, zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem, došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci písemně či e-mailem

2) zboží zašlete se vším příslušenstvím a s fakturou jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) ke zboží připojte stručný popis vady, Vaši adresu pro zaslání zpět a kontakt na Vás

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, dopravu..) si hradí kupující sám.

Reklamace elektroniky: zákazník může zažádat o vrácení peněz pokud byla reklamace 3x stejného typu nebo 5x různého typu (i když tam budou 2 stejné).

V jiném případě bude zboží opraveno popř. vyměněno za nové.

Reklamační řad pro vlasový sortiment

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruku na lidské vlasy nelze poskytnout po uskutečnění úkonu na nich.

Kupující přebírá plnou zodpovědnost za použití výrobku. Lidské vlasy se mohou působením vlivů různě chovat přičemž tuhle skutečnost nelze nijak ovlivnit ani jí předvídat. Např. po mytí, barvení.. Vlasy se mohou vlnit, ztratit svůj lesk, vysušovat se či zacuchávat se. Na tyto změny vlasů se záruka nevztahuje.Kupující bere na vědomí, že každé prodloužení anebo zahuštění vlasů zatěžuje vlastní kořínky vlasů a může způsobit následné vypadávání vlastních vlasů.

Z hygienických důvodu není možné zakoupené vlasy, zboží po použití vyměnit anebo vrátit.

Výjimkou je samozřejmě, že by byla shledána vada zboží při řádné reklamaci. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození výrobku, zapříčiněné nesprávnou manipulací či údržbou.

Reklamace vlasů z www.vlasykprodluzovani.cz se vztahuje pouze na vady výrobku způsobené výrobou, které je nutné uplatnit ihned po zjištění závady. Pokud zákaznice zjistí po aplikaci vlasů oprávněnou vadu, má možnost nepoškozené a neupravované- stříhání, barvení, umývání, melírování nebo jinak chemicky či mechanicky poškozené- zboží vrátit nejpozději však do 7dnů od aplikace vlasů!

Při dodržení všech podmínek řadné reklamace a jejího uznání Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za nové. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (NE na dobírku) na naši adresu.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetové nákupní galerie www.vlasykprodluzovani.cz.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními. Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

Prohlášení

Provozovatel internetového obchodu Pavlina Vyklická prohlašuje, že internetové stránky www.vlasykprodluzovani.cz nejsou oficiálními stránkami žádné ze společností, jejichž ochranné či registrované ochranné známky byly pro účely navigace použity.

Veškeré užití obchodních firem, obchodních jmen, obchodních značek, ochranných známek, registrovaných ochranných známek včetně jejich grafických podob je činěno s cílem zpřehlednit katalog nabízeného zboží a usnadnit tak jednotlivým zákazníkům orientaci v nabízeném sortimentu.

Jako takové jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společností, jejichž zboží je v internetovém obchodu www.vlasykprodluzovani.cz prodáváno.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2011


DomůDomů

Akce - poštovné zdarma Close